Op 2 februari wordt het Innovatiepact van de Greenport ondertekend. Hiermee zorgt de Greenport voor een versterking van de innovatiekracht van de Greenport.

De basis van het Innovatiepact is de Greenport Visie 2030: Mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden Greenport. Daarin staat de ambitie dat de Greenport ‘het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld’ blijft en een ‘internationaal knooppunt voor technologische en business innovatie’.

Op 21 november vond een inspiratiesessie plaats over het Innovatiepact. Een groot aantal bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden heeft toen aangegeven het pact te willen ondertekenen.

De kern van het Innovatiepact is dat Greenport West-Holland deelnemende partijen gaat faciliteren bij het realiseren van de eigen initiatieven.Het Innovatiepact stelt menskracht en faciliteiten beschikbaar om het mogelijk te maken dat partijen elkaars kracht, kennis en netwerken benutten en versterken.