“Doorbraakinnovaties bereik je meestal niet in één jaar.”, vertelt Woody Maijers, die is aangesteld als Programmaregisseur van het Innovatiepact. “Daarom heeft de Greenport het initiatief genomen voor het Innovatiepact: een platform voor verbinding en versterking van initiatieven op het gebied van innovatie, en voor het organiseren van nieuw geld voor innovatie in de Greenport.

Onlangs werd het Innovatiepact Greenport West-Holland ondertekend. Doel van het pact is doorbraken en versnelling realiseren op het gebied van innovatie. Ondertekenaars van het Innovatiepact gaven daarmee aan actief mee te werken aan het bereiken van doorbraken in een aantal speerpunten, namelijk Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens en Innovatiehuis.

Een van de voorstellen in het Innovatiepact is een Programmaregisseur. Die is inmiddels gevonden aan aangesteld: Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens Hogeschool Inholland.

Wat ga je doen als Programmaregisseur Innovatiepact?

“Samen met mijn collega, Isabelle Ottens, zorg ik ervoor dat de afspraken uit het Innovatiepact worden uitgevoerd. We werken vanuit een agenda met een gezamenlijke werkwijze. Dat betekent concreet dat we binnen de verschillende thema’s van het Innovatiepact bij partners en ondernemers vragen wat hun wensen zijn, en hoe we kunnen zorgen voor versnelling.

Daarnaast verkennen we met LDE/Greenport Hub en gemeente Westland de aanstelling van een hoogleraar. En er wordt gewerkt aan een lectoraat en practoraat (MBO) om kennis en ervaringen te valoriseren (‘om te zetten’) tot business cases en onderwijsmateraal.

Belangrijk is dat resultaat wordt geboekt. Resultaat voor ondernemers, maar ook voor versterking van het onderwijs en vraaggestuurd onderzoek. Daarom is monitoring ook een belangrijk onderdeel van de taken van de Programmaregisseur.”

 

Om wat voor thema’s gaat het?

“Daarbij kun je denken aan hot topics als Vertical Farming en Big Data. Voor elk van deze hot topics sluiten we aan op bestaande projecten en initiatieven. We brengen in beeld wie wat doet en wat hebben ze nodig om verder te komen. Wat kunnen we samen oppakken en hoe kunnen we de partners van het innovatiepact aan het werk zetten om mee te werken aan oplossingen voor ondernemers?”

 

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

“We gaan onder meer op zoek naar bestaande en nieuwe financieringsmogelijkheden om doorbraken te bereiken. Voor Vertical Farming bijvoorbeeld zijn locaties nodig, maar ook demonstratiecentra, aantrekken van investeerders, aansluiting op de afzetketen, training van medewerkers, onderzoek naar nieuwe teelttechnieken en het opzetten van een kenniscentrum Vertical Farming.

Gelet op de onderwerpen hebben we diverse partners nodig voor onder meer mensen, netwerken, kennis en ervaringen. Daarbij gaat het niet alleen om de partners die het Innovatiepact hebben ondertekend; ook andere bedrijven en kennisinstellingen brengen we bij elkaar.”

 

Wat betekent dat ‘bij elkaar brengen’ concreet?

“We hebben net een sessie gehad met een aantal bedrijven, organisaties en instellingen over Vertical Farming. Uiterlijk mei willen we een eerste aanvraag doen voor een Interreg-aanvraag, een Europese subsidie. Daarom bestaat de groep bedrijven en instellingen niet alleen uit Nederlandse partijen, maar ook uit België en Engeland. Dat is namelijk één van de doelen van het Innovatiepact: nieuwe samenwerking en geld organiseren voor innovatie in de Greenport.”

 

Hoe ziet zo’n aanvraag eruit?

“In mei moet de eerste aanvraag gereed zijn. In augustus volgt de beoordeling. Op basis daarvan blijkt of we in februari een definitieve aanvraag kunnen doen voor een onderzoek naar Vertical Farming. Het gaat daarbij om 3 tot 5 miljoen euro. Dat is dus veel geld. En het gaat ook over een lange periode, namelijk enkele jaren.

Zo’n resultaat kan je alleen bereiken als ondernemers en kennisinstellingen samenwerken, en als je bereid bent voor langere tijd te willen samenwerken. Doorbraakinnovaties bereik je meestal niet in één jaar.”

 

Zijn er naast de aanvraag voor Vertical Farming andere trajecten die binnenkort starten?

“Zeker. We willen ook trajecten starten tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek vanuit projecten als Big Data en Tuinder Tom en vanuit Innovatie- & Demonstratiecentra als The New Farm. We gaan ook aan de slag met thema’s als Robotisering en Health & Well-being. Ook daarvoor onderzoeken we waaraan de bedrijven behoefte hebben om de innovatie verder te versterken en hoe we de partners daar het beste voor in kunnen zetten.

Daarmee levert het Innovatiepact een bijdrage aan de innovatiekracht van ondernemers, maar ook aan de medewerker van de toekomst door het versterken van het beroepsonderwijs en de vraagsturing van het onderzoek. Zo behouden we de toppositie van het tuinbouwcluster op het gebied van kennis en ondernemerschap.”

 

Wat levert het Innovatiepact op voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen?

“De meerwaarde hangt af van de organisatie. Ondernemers krijgen ondersteuning om de eigen vraagstukken op te lossen. Zelf investeren in de doorbraken, maar wel met ondersteuning vanuit onderwijs, onderzoek en overheden om voortgang te boeken. Niet alleen de koplopers, maar ook ondernemers uit het peloton. We hebben immers kritische massa nodig om echte doorbraken te realiseren. Het innovatiepact ontsluit netwerken, kennis en middelen om verder te komen. Waar nog blinde vlekken in de ondersteuning zitten, gaan we die ontwikkelen.

Overheden die de sector willen ondersteunen kunnen dat effectiever doen, door slimmere inzet van geld en tijd van de bestuurders en medewerkers. Onderwijspartijen krijgen nog beter toegang tot de nieuwste ontwikkelingen en kunnen studenten en docent/onderzoekers inzetten in praktijkprojecten met ondernemers.

Onderzoeksinstellingen krijgen nieuwe onderzoeksvragen vanuit de praktijk en meer legitimatie voor het lopende onderzoek omdat de kennis omgezet wordt in innovaties en nieuwe business. Verbinden in het innovatienetwerk biedt meerdere win-win situaties. Die gaan we met elkaar verder ontdekken en exploiteren.”

Woody Maijers is als volgt te bereiken:
woody.maijers@greenportwestholland.nl
06 – 53 33 03 67