Onlangs werd het Innovatiepact ondertekend. Doel is innovatievragen uit het tuinbouwcluster te koppelen aan kennis- & innovatiepartners binnen en buiten ons cluster. Vertical Farming is het eerste onderwerp waarmee het team achter het Innovatiepact zich bezighoudt, vertelt Isabelle Ottens. “Vertical Farming is een Hot Topic.” 

“Bij de start van het innovatiepact kwamen meerdere Interreg-aanvragen (subsidie) bij ons op de radar met het gezamenlijke thema: Vertical Farming.  Hierdoor werd duidelijk dat er energie zit op dit thema vanuit de sector”, vertelt Isabelle Ottens. “Eerst hebben we alle Vertical Farming-initiatieven in de regio in kaart gebracht middels een netwerkanalyse en gesprekken met verschillende partijen. Daaruit bleek dat Vertical Farming een ‘hot topic’ is. Zo is de bal gaan rollen.” Om als Greenport West-Holland regio in de wereld leidend te worden op het gebied van technologische en businessontwikkeling werkt het Innovatiepact aan dit hot topic. En heeft als doel de verschillende initiatieven en partijen met elkaar in verbinding te brengen, om te zorgen voor versnelling in vorming consortia en ontwikkelen van kennis en uiteindelijk nieuwe economische bedrijvigheid.

Hieronder – in willekeurige volgorde – de aanvragen:

 

Interreg 2Seas-aanvraag

De algemene doelstelling van deze aanvraag is laten zien dat Vertical Farming hoogwaardige gewassen, KET-technologieën, markten en vaardigheden kan verbinden om levensvatbare nieuwe zakelijke kansen voor slimme specialisatie te creëren. Daarvoor worden drie waardeketens (pilots) ontwikkeld worden met behulp van Indoor Farming-technologieën. De gekozen pilots beslaan het thema Health, Urban farming (local for local) en Soft pharma. Bij deze aanvraag werken verschillende partijen uit het Innovatiepact samen o.a. Demokwekerij, Delphy, WageningenUR Glastuinbouw, Hogeschool Inholland, The New Farm. Het wordt een internationaal consortium waarvan Priva de beoogde penvoerder zal zijn.

 

Gemeente Rotterdam

Zoals in het innovatiepact toegezegd, heeft de Gemeente Rotterdam het initiatief genomen om Vertical Farming op de Food for the Future-agenda te zetten. Medewerkers vanuit het Rotterdam Food Cluster worden vrijgemaakt om initiatieven te faciliteren en te werken aan een kennisagenda.

 

Wageningen University KS-aanvraag van Hogeschool Inholland

Vertical Farming vraagt om een cross-over benadering. Veel van de nieuwe tech en software komt uit de niet groene sectoren van nieuwe spelers en startups. De huidige opleidingen van Hogeschool Inholland (partner van het Innovatiepact) dienen dan ook verrijkt te worden met nieuwe, andere kennis en competenties. Samenwerking met de andere niet groene domeinen en sectoren is essentieel. Focus in de aanvraag is om kennis van Wageningen UR onderzoekers (o.a. WageningenUR Glastuinbouw partner van het Innovatiepact) beschikbaar te maken voor onderwijsvernieuwing door de ontwikkeling van digitale leermaterialen op de onderwerpen: Techniek (nieuwe telen, telen zonder daglicht, LED-verlichting, teeltoperator), Gewassen: nieuwe gewassen, vergeten groenten (year-round- crop-production) en Nieuwe business/ketenmodellen (nieuwe markten, diensten, nieuwe partijen, verdienmodellen).

 

VF winter course en honoursprogramma voor talentontwikkeling

Dan werkt Hogeschool Inholland aan een  VF winter course voor talentontwikkeling, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ontwikkelingen gaan snel en om de nieuwe kennis en inzichten bij elkaar te brengen is er een noodzaak om extra-curriculair programma’s voor Vertical Farming te maken die talentontwikkeling ondersteunt en aansluit op de vraag naar talenten op de arbeidsmarkt. In dit talentprogramma wordt ook samengewerkt met de leerstoel  Economics of Entrepreneurship en Innovation van de Universiteit Utrecht en European Centre for Alternative Finance om nieuwe financieringsarrangementen te ontwikkelen.

 

TKI-aanvraag VF

Het laatste voorbeeld is de TKI-aanvraag VF door Wageningen UR. De vraag naar plug-and-play geconditioneerde productie-eenheden is wereldwijd herkenbaar. Maar er zijn vragen over de business-, marketing- en ketenconcepten, inclusief randvoorwaarden zoals productperformance (smaak, gezondheid) en duurzaamheidsperformance. Deze zijn cruciaal voor het welslagen van indoor farming: wat zijn nu de aan te raden concepten?

 

Kennishub VF

De verschillende initiatieven in de regio genereren veel nieuwe kennis en inzichten. Samen met het InnovationQuarter wordt gewerkt aan de vorming van een kennishub voor vertical farming. Doel is om kennisdeling en valorisatie van kennis voor bedrijfsleven en onderwijs te stimuleren. De kennis zit bij verschillende partners; vandaar het woord ‘kennishub’.